top of page
AdobeStock_408710918.jpeg

BXP ADVOKATER
har et stort samarbejde med førende ejendomsadministrator indenfor andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.

Per Skelbæk

Per Skelbæk, advokat (H)

Direkte 44 22 97 38 (kl. 10-14)

ps@bxpadvokater.dk

Danske Familieadvokater

Oplysningspligt

BXP Advokater ApS er etableret på adressen

Vesterbrogade 12

1620 København V

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer 3329 1070 samt på adressen info@bxpadvokater.dk

 

Vores cvr.nr. er 3107 9969.

 

BXP Advokater ApS er organiseret som et anpartsselskab.

 

BXP Advokater ApS har klientbankkonto i Nordea Bank.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om Garantiordning for Indskydere og Investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb, svarende til 100.000,00 Euro (ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder dog særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den pågældende ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. Euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokater hos BXP Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokater hos BXP Advokater ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Codan Forsikring med police nummer 900 442 2934. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, der udøves af BXP Advokater ApS, uanset hvor virksomheden udøves.

 

BXP Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

 

Advokater hos BXP Advokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk

 

I tilfælde af en uenighed om salær, opkrævet af BXP Advokater ApS, og/eller utilfredshed med BXP Advokater ApS’ adfærd kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

bottom of page